PROJEKT Södra regionen

Projekt i Blekinge län ”Landsbygdshandel, service och

energieffektivisering i bygden”

Uppdaterad 2014-01-14 08:31

 

Projektet är förlängt till 31 december 2014. Projektet pågår till 31 dec 2013 Projektet finansieras av Länsstyrelsen i Blekinge län med stöd från  landsbygdsprogrammet. Projektet omfattar 21 butiker i länet.

 

Sammanfattning av projektinnehåll

Projektet genomförs av Landsbygdsmentorerna och inriktas på följande insatser.

• Projektet inleds med en skanning där alla butiker besöks och där LBM tillsammans med handlaren går igenom nuläget, resultat, framtidsplaner mm Energimätning av butikerna med inriktning på kyl och frys. Energikostnaderna är en stor del i butikens kostnader och mätningen skall klarlägga vilka åtgärder som behöver göras för att stärka butikens lönsamhet och förbättra miljön.

• att förbättra butiksägarens/personalens förutsättningar att kunna erbjuda olika målgrupper ett attraktivt utbud av varor och tjänster och en god butiksmiljö, genom mentorskap och kompetensutveckling/nätverksträffar m.m. Här ligger tyngdpunkten i projektet. Projektet inkluderar även IT-lösningar för att hitta nya intäktsområden/serviceområden för butikerna.

• att vidareutveckla samarbetet mellan butik, ideella föreningar, näringsliv och kommun genom att initiera och stödja samarbete mellan aktörerna

• att följa serviceutvecklingen i länet och i samarbete med andra aktörer i länet och arbeta för en god tillgänglighet till service

• att bistå kommunerna med handelsfrågorna i arbetet med en serviceplan för att klargöra vilka butiker som har en långsiktig möjlighet att utvecklas, detta tillsammans med kommuner och länsstyrelsen. Offentlig och privat service.

• att bistå butikerna med idéer för att  hitta nya möjligheter till långsiktig utveckling mm.

 

Aktiviteter:

Enkätundersökning bland boende och företag genomförs på orter där mentorerna i samråd med berörda anser att det är särskilt motiverat t.ex. för att öka dialogen mellan handlare/personal och boende på orten.

 

Program för ägaröverlåtelse för handlare med liten eller ingen erfarenhet av att driva butik.

 

Kompetensutveckling inom följande områden. Genomföra särskilda nätverksträffar för att deltagarna ska kunna utbyta erfarenheter m.m. Butikens ekonomi & utveckling – det är en fortbildning som innehåller teori, praktiska inom följande områden:

 

• Butikens roll på marknaden, vi som arbetslag, service i butiken, försäljning i butiken, frukt och grönt, butikens ekonomi. Utbildningen kan anpassas till deltagarnas tidigare kunskap och erfarenheter bl.a. genom val av praktiska övningar och hemuppgifter.

• Egenkontrollprogram.

• Uppföljning av tillgängligheten i butikerna ” Butik för alla”

 

Behovsstyrda mentorsinsatser. Dessa insatser fördelas efter bedömning av butikernas behov – ingen butik blir dock utan mentorstöd.

 

Serviceplan / varuförsörjningsplan. Inhämtande av uppgifter från butikerna till serviceplan/ varuförsörjningsplan och stödja kommunerna i detta arbete. Nulägesbeskrivning samt bedöma förutsättningarna för butikernas fortsatta utveckling för framtiden genom framtagande av en plan.

 

Landsbygdsmentorerna är behjälplig med nya uppdrag som kan uppkomma under projektets gång inom ramen för den ekonomiska plan som finns.

Europeiska jordbruksfonden för landsbydgsutveckling

Europa investerar i landsbygdsområden.