PROJEKT Norra regionen

Projekt i Norrbotten län

2013-10-02 12:52

 

Pågår till och med 2014-03-31

 

Projektbeskrivning

Landsbygdsmentorerna skall fortsätta att arbeta med att förstärka och utveckla den lokala servicen i Norrbottens län med dagligvarubutiken i fokus. Projektet kommer att inriktas på följande insatser;

 

• förbättra butiksägarens/personalens förutsättningar att kunna erbjuda olika

målgrupper ett attraktivt utbud av varor och tjänster och en god butiksmiljö genom

mentorskap och kompetensutveckling/nätverksträffar m.m. Det gäller både livs- och

drivmedelsförsörjning.

• vidareutveckla samarbetet mellan butik, ideella föreningar, näringsliv och kommun

genom att initiera och stödja samarbete mellan aktörerna för att hitta nya lösningar

• stärka handlarnas kompetens i ekonomi- och marknadsstrategi

• säkerställa butikernas leveranser i samverkan med leverantörerna och kommunerna

• Utveckla servicepunkter på strategiska orter med livsmedel och drivmedel som bas

• förbättra möjligheterna för betaltjänster, turistinformation mm. genom att sätta upp

dataterminaler i butikerna (internetcafé)

• verka för lokala upphandlingar i samarbete med kommunerna och handlarna

• hjälpa kommunerna att ta fram prognoser och varuförsörjningsplaner för landsbygden

• Tillsammans med de kommunala klimat- och energirådgivarna planera och genomföra

aktiviteter i mentorernas verksamhetsområde för att öka kunskapen och visa på vilka

möjligheter som finns vad gäller energieffektivisering i lanthandeln.

 

För övrigt kommer projektet att hjälpa den lokala handlaren att bli mer involverad i landsbygdsutvecklingsarbetet där även den lokala skolan kan vara en aktör. Genom att ha ett tema kring byns utveckling kan eleverna tidigt få insikt i och påverka ortens utveckling samtidigt som föräldrarna indirekt blir involverade i arbetet.

Sammantaget ökar förutsättningarna för att dagligvaru- och drivmedelsförsörjningen långsiktigt kan tryggas på strategiska serviceorter. Pågår till och med 2014-03-31

Europeiska jordbruksfonden för landsbydgsutveckling

Europa investerar i landsbygdsområden.